Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választása

Jelölő szervezet bejelentése

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 3. § 3. pontja)

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a területi választási bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.

A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. (Ve. 119. §, 307/D. §)

Jelölt- és listaállítás

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1-a, ez településünkön 13 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Polgármester-jelölt az, akit

a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3-a, ez településünkön 39 választópolgár jelöltnek ajánlott.

A polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje – vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt -, ha

a) a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,

b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5-ának ajánlását összegyűjtötte.

(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8-10. §)

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon (2014. augusztus 25.) átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

(Ve. 120-121. §)

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(Ve. 122-123. §)

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben (2014. szeptember 8). E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon (2014. szeptember 9) benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. (Ve. 124. §)

Az egyéni képviselő jelöltet, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 307/G. §)

A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. – 2014. szeptember 8.

(Ve. 121. § (2) bek., 307/G. (1) bek.)

Nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választása

Jelölő szervezet:

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

(Ve. 3. § 3. pont)

A törvény 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

(Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.) 2. § 14. pont)

Jelölt- és listaállítás:

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása szükséges. Ez településünk esetében a roma nemzetiséget érinti, mely 3 képviselőjének jelöléséhez, jelöltenként 5 ajánlás szükséges.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2-ának ajánlását összegyűjtötte.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2-ának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (Njt. 58-63. §)

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelhető a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik (2014. augusztus 25.) napon átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

(Ve. 120-121. §)

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2014. szeptember 7-én, illetve 2014. szeptember 28-án igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a választási iroda bírságot szabhat ki. (Ve. 317. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

(Ve. 318. §)

A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. – 2014. szeptember 8.

(Ve. 121. § (2) bek., 318. § (1) bek.)

Helyi Választási Iroda

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

– csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,

– átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,

– az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör)

– mozgóurna kérelem lakóhelyre, – átjelentkezést igénylő – tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),

– Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.

Helyi Választási Iroda

Posted in Hírdetmény, Hírek, Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Tájékoztatás, Választások, határozatok.