Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2014. október 12. (270/2014. (VII. 23.) KE határozat)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus 25-éig. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 115. § (2) bek.)

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)

Választójog:

– Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

– Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

– Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

– Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

(Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bek.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

– a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,

– a választópolgár bármely választókerületben választható,

– nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Településünkön 6 egyéni képviselői mandátum szerezhető meg.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

– Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.

– Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

– Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

– A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

– A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszüntette.

(Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. § – 307/B. §)

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

– A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

– A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a helyi választási bizottsághoz.

– A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

(Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

Határidő: a kérelemnek

– legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához

– 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

a) Braille-írással készült értesítő megküldése,

b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – az akadálymentes szavazókörök felsorolását külön jegyzék tartalmazza.

(Ve. 88. §)

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,

a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy

b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be.

(Ve. 91. § (1) bek.)

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda címe: 2533. Bajót Kossuth L. u. 147

A Helyi Választási Iroda kirendeltségének címe: 2524. Nagysáp Köztársaság tér 1

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik.(Ve. 304. §)

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

– csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,

– átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,

– az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör)

– mozgóurna kérelem lakóhelyre, – átjelentkezést igénylő – tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),

– Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.

Helyi Választási Iroda

Posted in Hírdetmény, Hírek, Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Tájékoztatás, Választások, határozatok.