Polgármester beszámolója 2019

Tisztelt Bajótiak, Kedves Lakosság!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szeretnék számot adni a 2014-2019-es választási ciklus alatt településünkön történt főbb eseményekről, beruházásokról, előkészített, valamint megnyert pályázatokról és az önkormányzatunk gazdasági helyzetéről.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a beszámoló, mint ahogyan a korábbi években az éves beszámolók is, elérhetők Bajót Község honlapján, a testületi ülések jegyzőkönyvének részeként. A beszámolók minden esztendőben a Kisbíró című helyi lapunkban is megjelentek, és most is meg fog jelenni. Ezen felül közmeghallgatás keretében személyes megvitatásuk is megtörtént. Az idei közmeghallgatás időpontja 2019 október 5-e (szombat) 16:00 óra.

Gazdálkodásunkat tekintve elmondhatom, hogy folyamatos erőfeszítésekkel, de az önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil. Az éves költségvetési főösszegünk 180 mFt körül mozog, attól függően változik felfelé, vagy lefelé, hogy az adott gazdasági évben mennyi fejlesztési forrást tudunk elnyerni, vagy felhasználni.

Ebben az időszakban (2014-2019) a következő fejlesztések valósultak meg:

Megtörtént a Dobozi utca végén évtizedek alatt felhalmozott szemét, rekultiváció keretében történő eltávolítása. A szeméttelep rekultivációs pályázat a Duna Vértes Hulladék Gazdálkodási Társulás koordinációjával, 100% EU-s forrásból, mintegy 60 mFt-ból valósult meg.

Megtörtént az egészségház energetikai célú felújítása. Az egészségház-orvosi rendelő energetikai felújítása során az összes nyílászáró cseréjére, a külső falfelület, a födém és lábazat hőszigetelésére, teljes fűtés rekonstrukcióra került sor. Ennek a beruházásnak a költsége megközelítette a 14 mFt-ot. Pályázati támogatás 8,5 mFt a pályázat által nem támogatott rész és az önrész 5,3 mFt. Ezt a forrásrészt a Holcim Térségfejlesztési Alapítványtól pályáztuk. Pályázatot nyújtottunk be az orvosi rendelő belső felújítására, a bútorzat teljes körű cseréjére, napelemmel történő felszerelésére. Ezen a pályázaton is nyertünk, a támogatási összeg 17,3 mFt. A felújítás 2019 tavaszára fejeződött be, amivel az orvosi rendelőnek is helyt adó ingatlan teljes körű külső-belső és energetikai célú felújítása befejeződött.

Ezt követően a Széchenyi utca útburkolatának felújítása történt meg. A slipperes szakasz feletti rész aszfaltozására került sor. Az ehhez szükséges pénzt a Megyei Önkormányzattól sikerült megszerezni, egy kedvezményes törlesztésű kamatmentes hitel keretében. A beruházás költsége kb. 3,2 mFt volt.

A József Attila utca szilárd burkolattal történő ellátása volt a következő projekt. Sikeresen pályáztunk a Holcim Térségfejlesztési Alapítványnál és 20,2 millió forintot el is nyertünk a burkolat elkészítésére. Térkő burkolat került kiépítésre a teljes „U” alakú utcaszelvényben. Ezen felül föld, szikkasztó és csapadékvíz elvezető rendszer került kiépítésre.

Szinte a József Attila utca burkolásával egy időben a Kossuth L. utcát a Táncsics M. utcával összekötő gyalogút- lépcső (Török János lépcsősor) a buszfordulóig vezető járdába való csatlakozással együtt kiépítésre került. Lépcsősor, korlát biztosítja télen is a biztonságos közlekedést az ott lakóknak, az arra közlekedőknek. A költsége elérte a 13 mFt-ot. Ebből a forrásból került még sor a rendezési tervünk módosítására is, ami 6,5 mFt költséggel járt.

Vis maior pályázat keretében végeztük el a Petőfi utcai pincebeszakadás helyreállítási munkáit, ezt követően megépítésre került a buszfordulótól induló járda szakasz a lépcsősortól a Táncsics M. utca torkolatáig. Majd az orvosi rendelő környékén a járda, az orvosi rendelő udvarának burkolat felújítása, parkoló helyek kialakítása. Ezzel párhuzamosan a templom akadálymentes megközelítése érdekében megépítésre került az öreg iskola mellett is a járda, aszfaltozással a feljáró is akadály mentesítve lett! Felújításra került a kerékpárút hídjának padozata, korlátja. Három buszmegállónk oly mértékben ment tönkre, hogy szükségessé vált a cseréjük.

Meg kell említenem még, hogy tíz éves küzdelem után 2016-ban végre pontot tehettünk egy településünk fejlődése szempontjából kiemelten fontos ügyre. A rendezési terv 2002 óta tartalmazza, hogy a Táncsics Mihály utca – József Attila utca folytatásában lévő belterületi szántóföld területén (6,5 ha) a későbbiek során közel ötven építési telek kerüljön kialakításra. Ez a terület a Nemzeti Földalap Kezelő (NFA) kezelésében volt. Sikerült a területet önkormányzatunk tulajdonába vonni. Ugyan még 2021-ig nem vonhatjuk ki a jelenlegi művelési ágból, de legalább a tulajdonunkba került és középtávon lehetőség nyílik telekalakításra Bajóton.

Kiemelt feladatként tekintünk intézményeink korszerűsítésére. A belügyminisztérium által kiírt úgynevezett EBR rendszerben megjelent pályázaton két pályázatot is megnyertünk. Az óvoda esetében már korábban sikerült teljes körű külső felújítást végezni. Megtörtént a tetőhéjazat cseréje, nyílászárók cseréje, teljes körű hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése, napkollektoros melegvíz ellátás kialakítása. A most benyújtott pályázatok elsősorban a belső felújítást célozták. Az egyik pályázat a villamos hálózat rekonstrukcióját, belső burkolatok, bútorzat cseréjét tette lehetővé, míg a másik pályázat a konyha felújítását és a konyhai eszközök cseréjét. A villamos hálózat felújítására és a belső burkolatok, bútorzat korszerűsítésére elnyert támogatás 20 298 876 Ft, + 5% önrész 1 068 362 Ft, összesen 21 367 238 Ft. A konyha felújítására benyújtott pályázatnál az elnyert támogatási összeg 4 619 098 Ft + önrész 243 110 Ft, összesen 4 862 208 Ft. Ezen felül napelemek is felhelyezésre kerültek az intézmény villamos energia költségeinek csökkentése érdekében. Ez a projekt 21,3 mFt-ból valósult meg. Az óvoda épületének teljes körű felújítása, korszerűsítése ezzel befejeződött.

Az óvodában a megdőlt támfal helyreállítása vis-maior pályázaton elnyert forrásból valósult meg. Pályáztunk és forrást nyertünk a vis maior alapból az óvoda udvarának aszfaltozására (1,6 millió Ft), valamint a Hősök terén lévő patakhíd felújítására is.

Az óvodához hasonlóan az iskola felújítása is kiemelt feladatként kezelt terület.

Az iskola teljes körű felújítására a Települési Operatív Program keretében nyújtottunk be pályázatot még 2015-ben. A TOP-ban elnyert támogatás 100 000 0000 Ft. Ebből az összegből az iskola külső felújítása, hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtés rekonstrukciója, napkollektorral, valamint napelemmel történő felszerelése, akadálymentes parkoló helyek kialakítása valósul meg. A beruházás jelenleg folyik. Várható átadás 2019 novembere, de ennek ellenére szeptember 2-án az oktatás megkezdődött benne. Ennek a pályázatnak a keretében napelemek kerültek a polgármesteri hivatalra is. A többlettámogatási döntés még nem született meg.

Pályázati aktivitásunk a beszűkült lehetőségek ellenére sem csökkent! A Belügyminisztérium által meghirdetett, az adóság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok számára kiírt pályázati forrásra is adtunk be pályázatot. Itt 20 000 000 Ft. támogatást sikerült elnyerni. Ebből a forrásból a Bottyán J. utca, a Damjanich utca burkolata, valamint az orvosi rendelő tetőhéjazata lett felújítva. A Bottyán utca tekintetében probléma volt, hogy a nagy lejtés és az extrém esők miatt a padka rendszeresen lemosódott. Ennek a problémának a kiküszöbölésére, épített szegély és folyóka került kialakításra. Ezt vis-maior pályázattal nyert forrásból valósítottuk meg

Sikeres pályázatokat nyújtottunk be a Holcim a Cementgyári Mikrotérségért Alapítványhoz, ahol két területen is nyertünk. A Művelődési ház nevében benyújtott pályázatból 2db rendezvénysátor, 20 garnitúra sör pad szett került beszerzésre 1 000 000 Ft. értékben.

Ugyanebből a forrásból 7 445 959 Ft.-ot nyertünk járdaépítésre. Így lehetőség nyílt a falu nyergesújfalui felén a buszmegállótól a Kossuth Lajos u. 11. számú házáig vezető, hiányzó járdaszakasz megépítésére.

Évek óta tervezzük a sportpályához tartozó kiszolgáló létesítmények korszerűsítését. Egészen pontosan a konténer épület és a mellette lévő téglaépület (öltözők) elbontását és a helyükre egy olyan épület felépítését, mely a sportoláshoz szükséges teljes infrastruktúrát tartalmazza. Elkészíttettük, a Labdarúgó Szövetség útmutatását is szem előtt tartó épülettervet. A sportpálya melletti magán ingatlan egy része az út volt, ami hivatalosan nem is volt út, így a sportpálya közvetlen útcsatlakozással nem rendelkezett, építési engedélyt a hatóság így nem adott ki.  A terület tulajdonosaival a kapcsolatot ez ügyben felvettük, tárgyalásokat folytattunk a terület rendezése érdekében. Sajnálatos módon a tulajdonosok olyan irreális igényeket fogalmaztak meg, amelyeket önkormányzatunk nem tudott, de nem is akart teljesíteni. A hosszasan tartó huzavona végleges és a településünk számára kedvező lezárása, valamint a sportlétesítmény fejlesztése érdekében a képviselő testület javaslatomra úgy határozott, hogy a területet közérdekre való hivatkozással kisajátítja. A kisajátítási eljárás eredményes volt, a terület tulajdonjoga rendezésre került, a sportöltöző érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Megfelelő pályázati forrásra várunk.

Péliföldszentkereszten is jelentős beruházás megvalósulása van folyamatban. 2013-ben megalapításra, majd pedig 2014-ben miniszteri cím adományozásával hivatalosan is elismerésre került a Gerecse Natúrpark. Ennek alapító tagja többek között Önkormányzatunk és a Don Bosco Szalézi Társaság is. Önkormányzatunk szakmai szervezetek bevonásával és a Szalézi Társaság gesztorálásával létrehozott egy konzorciumot, mely pályázatot nyújtott be a Területi Operatív Programhoz a Natúrpark Látogató Központjának felépítésére.  A központ megépítése megközelítőleg 235 000 000 Ft.-ba kerül. A térség és egyben Bajót turisztikai fejlesztése szempontjából véleményem szerint történelmi jelentőségű beruházásról beszélhetünk. A látogató központ átadására várhatóan 2019 novemberében kerül sor!

A következő fejlesztés egy „büszkeségpont” létesítése volt. Az 56-os Emlékbizottság által kiírt pályázat eredményeként 100% támogatottságú pályázat keretében sikerült egy 56-os emlékművet állítani a Péliföldszentkereszti elágazásban. Az elnyert támogatási összeg 4 mFt volt.

Fejlesztési elképzeléseink között szerepel egy olyan központi tér kialakítása, ahol a tradicionális rendezvényinket kulturált körülmények között meg tudjuk rendezni úgy, hogy a településünk két végéről érkezőknek se legyen nagyon távoli a helyszín. Erre leginkább alkalmasnak a művelődési ház közvetlen környezete tűnt. Hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani a környező ingatlanokat önkormányzatunk Abronics Róbert pénzügyi támogatásával megvásárolta. Megvásárlásra került a Kossuth L. u. 88. szám (Füle Tibor, később Kolozsi István féle ház) alatti ingatlan, illetve a Kossuth L. u. 86 sz. alatti ingatlan. Ezeket az ingatlanokat elbontottuk, így megnövelve a művelődési ház körüli területet. Itt kerül kialakításra egy fedett, kültéri fix építésű színpad, rendezvénytérrel, parkosítással, pihenő helyek létrehozásával. Ide az egyenesebb útszakaszra kerül át a Zöld Elefánt kocsmánál lévő buszmegálló, ennek a helyét a lefedett vízelvezető árok fogja adni! A buszöböl terveinek elkészítését szintén Abronics Róbert finanszírozta 1,6 mFt-ba került. A fenti célok megvalósítására még 2017-ben az Ister Granum EGTC -n belül, egy határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló pályázatot nyújtottunk be (többek között ezért is volt fontos egy testvérvárosi együttműködést létesíteni Szőgyén településsel). Innen kb. 80 000 (kb.:26 mFt) euro forrást várunk. Miután látható, hogy ekkora összeg a teljes projekt megvalósítására nem elegendő, első körben a rendezvény tér, színpad térburkolatok, parkosítás kerülne kialakításra, majd egy későbbi ütemben a többi elem. A pályázat több szereplős, meglehetősen bonyolult, utófinanszírozott. A pályázat sikeres lett a támogatási szerződés 2019 szeptember közepén kerül aláírásra, így maga a beruházás már 2019 végén, de legkésőbb 2020 elején megkezdhető! Pályázatot nyújtottunk be termelői piac kialakítására, a Katona József utca Kossuth L. utca sarkán lévő telek hasznosítása érdekében. A pályázat keretében a területet alkalmassá tesszük a művelődési ház rendezvényei során parkolóként történő használatra, illetve időszakosan termelői piacként való működtetésre. A pályázat volumene kb. 9,3 millió Ft. Ezt a pályázatot is megnyertük, azonban apróbb műszaki változtatásra lett szükség, melyet a hatóság felé jeleztünk. A változtatás jóváhagyására várhatóan még 2019 szeptemberében sor kerül, ezt követően megkezdhetjük a kivitelező kiválasztását, majd november környékén a beruházást is! Tehát mind a piac, mind pedig a rendezvény tér tekintetében nyertes pályázattal rendelkezünk!

A meglévő kerékpárút fejlesztése érdekében a Megyei Önkormányzat gesztorsága mellett a TOP pályázat keretében a Bajót – Péliföldszentkereszt szakaszra benyújtott pályázatunk támogatást nyert. A Sacra Velo kerékpárút a későbbiek során Bajót – Mogyorósbánya – Tát körkerékpár úttá lesz fejlesztve. Ezt a fejlesztést a Megyei Önkormányzat valósítja meg.

A következő nyertes pályázatunk a traktor pályázat volt, ezen a pályázaton 7,6 mFt-ot nyertünk, az önrész mértéke 20%-os. Az önrész biztosítására közös pályázatot nyújtottunk be a Holcim Alapítványhoz a Szikra Sportegyesülettel. A pályázatunk nyert, így 2,2 mFt önrész támogatáshoz jutottunk. A teljes beruházási összeg 9,8 mFt lett. Ebből önkormányzatunk Nagysáppal együttműködve beszerzett egy 52 lóerős, összkerék hajtású, fülkés traktort, egy darab három irányba billenő pótkocsit, egy darab 220 cm-es hótoló lapot, egy darab dobkasza adaptert. Korábban már vásároltunk egy sávszóró sószóró adaptert, így a téli síkosság mentesítést teljes körűen saját eszközzel tudjuk elvégezni, továbbá bizonyos terület karbantartási feladatokat, rendezvényekre történő szállításokat, út karban tartási feladatokat is.

Pályázatot nyújtottunk be a Hermann Ottó Intézethez, a zártkertjeinkhez (Pincék) vezető földút felújítására, a zártkertek erdő felőli részének vadkerítéssel való kiépítésére. Ez a pályázatunk sajnos tartalék státuszba került, első körben nem nyert támogatást. Ezt a pályázatot a nyár folyamán ismét kiírták, mi újra beadtuk az idei év nyarán. Döntésre várunk. Az elnyerhető forrás kb. 10mFt.

Vis-maior pályázat keretében (19,3 mFt) négy területen tudtunk kisebb fejlesztéseket végrehajtani. Ezek a következők voltak: a már említett Bottyán J utca padka helyreállítása, megerősítése, az Öreg-kői pincesorra vezető murvázott út burkolatának helyreállítása megerősítése, a Hősök terén lévő patakhíd rekonstrukciója, valamint a már szintén említett, az óvoda felső udvarában megdőlt támfal helyreállítása.

Közös pályázat keretében Nyergesújfalu, Tát, Bajót részt vesz a TOP5.3.1-16-KO1-2017-0000 Helyi identitás és kohézió erősítése (cselekvő közösségek) című pályázatban. Ennek keretösszege 44,87 mFt. Ebből Bajóton megszervezésre került egy egészségszűrés nap, kézműves foglalkozás, telepítésre kerül 2db kerékpáros szerviz pont, újra kiadásra kerül a Bajót könyv, közösség szervező képzésére kerül sor.

Részt veszünk még egy közös pályázatban az EFOP 1.5.2-16-2017-00020 Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig a Duna mentén. Ebben a pályázatban Komárom a gesztor, részt vesz még benne Neszmély, Dunaalmás, Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót és Nagysáp. Ebben a programban új eszközök kerülnek beszerzésre a védőnő munkájának (hallásvizsgáló stb.) megkönnyítésére, relaxációs napok kerülnek megszervezésre, valamint családi nap, illetve egyéb programok.

Felújítottuk a hirdető táblákat, az Öreg-kő felé vezető út, útjelző tábláit.

Továbbra is kiemelten fontos a civil szervezeteinkkel, a karitásszal való együttműködés. Ennek megfelelően önkormányzatunk lehetőségeihez mérten ebben a ciklusban is támogatta őket anyagilag is. Ugyan ilyen jó kapcsolatot ápolunk a plébániával is, az egyházközségi képviselő testülettel. Ez az együttműködés segítette az óvoda egyházi üzemeltetésbe adásának folyamatát. Kényszerű lépés volt ez. Az intézmény önállóvá válásával olyan terheket rótt az önkormányzatunk pénzügyi gazdálkodására, melyet már nem voltunk képesek kigazdálkodni. Ez indított arra engem, hogy a képviselő testületnek egy ilyen lépés megtételét javasoljam.  Az átadás óta eltelt időszak visszajelzései alapján úgy tűnik, hogy jó döntést hoztunk.

Az elmúlt 5 évben a szociális ellátás területén is próbáltunk segítséget nyújtani lakosainknak. Többek között az arra rászorulók lakhatási támogatásával, adott esetben rendkívüli segély biztosításával. Támogattuk fiatal, a felsőoktatásban tovább tanuló diákjainkat a Bursa Hungarica kezdeményezéshez való csatlakozáson keresztül. Kiskorú gyermekeink részére minden évben mikulás csomagot adtunk. Időseinket, szépkorúinkat is segítettük. Az egyedül élő időseink csatlakozhatnak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás programhoz, melynek költségét, a házi segítség hívó eszköz bérleti díját, önkormányzatunk megtéríti számukra. Minden karácsonyra karácsonyi csomagot biztosítottunk, illetve ezen felül, immár három éve, a 70 év felettieknek ilyenkor pénzügyi támogatást is nyújtunk.

A hagyományos rendezvényeinket (Falunap, Szüreti felvonulás, Idősek napja, Falukarácsony, stb.) megtartottuk és a továbbiakban is szeretnénk a rendezvényekhez szükséges forrásokat biztosítani, ennek érdekében több alkalommal sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor alapból. Az elmúlt 5 évben is megszervezésre került a Bajót-Gyula labdarúgó utánpótlás tábor. A megszervezéshez szükséges forrást a Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöksége, valamint az Ambucar Kft. biztosította. Nagy sikere volt az alkotótáboroknak is, mely 15 éve kerül megszervezésre.

Augusztus végén a Modern falu program keretében pályázatot nyújtottunk be kis léptékű útfelújításra, valamint járda felújításra. 5-5 millió forint keretösszeg elnyerésére van reális esély. Ebből a tervek szerint a Hősök terén lévő patakhídtól a temető alsó hátsó kapujáig történne burkolat felújítás, valamint a temető felső felére bevezető murvás utat (Hackék, Galbáék) burkolnánk. Viacolorral burkolt járdaszakasz épülne a Szabadság utcában a kerékpárút végétől Kezdődően a Szabadság utca – Kossuth L. utca kereszteződéséig. Azaz ezt a járdaszakaszt újítjuk fel. Szintén a modern falu program keretében pályázati lehetőségünk lesz egy falubusz beszerzésére 13,5 mft értékben. Előkészítés alatt áll még a megyei önkormányzat támogatásával egy, a csapadékvíz elvezető rendszerek – itt elsősorban a főbb átereszek, valamint a patakra történő levezetésük – felújítását célzó pályázat, minimum 65 millió forint forrás összeggel!

Ha számszakilag vizsgáljuk meg, láthatjuk, hogy az összes pályázati forrás mértéke az elmúlt 5 esztendő alatt megközelíti a 460-470 millió forintot, éves átlagban több, mint 90 millió forintot! Ez egy 180 milliós költségvetési főösszeggel gazdálkodó önkormányzat esetében véleményem szerint tiszteletre méltó eredmény!

A beszámolóm végén szeretném megköszöni a támogatásukat! Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben az öt esztendőben a településünk polgármestereként Önöket és Bajót község érdekeit szolgálhattam. Igyekeztem minden lehetőséget, ami a fejlődésünket elősegítette, megragadni! A kitartó becsületes munka úgy vélem meghozta a gyümölcsét, hiszen intézményeink, közterületeink, útjaink jelentős fejlődésen mentek keresztül. Nem dőlhetünk azonban hátra, mert még mindig sok a teendő!

Én azt kívánom Önöknek és magamnak is, hogy ehhez a munkához legyen elég erőnk, kitartásunk, egészségünk és maradjon meg az egymás iránti bizalmunk!

 

Tisztelettel

Tóth Zoltán
Polgármester

 

Bajót, 2019.szeptember 18.

Csatolt fájlok

Posted in Hírek.