HIRDETMÉNY: Bajót Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Bajót Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Bajót Község Önkormányzatának ../2017. (…..) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető: www.bajot.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Bajót lakossága és a bajóti ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. május 15-tól – 2017. június 6-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet Észrevételek beadási módja: személyesen vagy postai úton (2533. Bajót Kossuth L. u. 147.) e-mailben (bajot@foepitesz.com).

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. május 15-én, 10.00 órától – 11.00 óráig

Helyszín: Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme (2533 Bajót Kossuth L. u. 147. )

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2017. június 23-ig

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Észrevételek beadási módja: személyesen vagy postai úton (2533. Bajót Kossuth L. u. 147.) e-mailben (bajot@foepitesz.com).

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Bajót, 2017. május 2.

Tóth Zoltán

polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül(TkR):

Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Posted in Bajót és környéke, Hírdetmény, Hírek, Ingatlan, Önkormányzat, Tájékoztatás.